gate-logo

Du verkar inte ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. För att kunna använda denna webbplats måste du tillåta JavaScript i din webbläsare eller uppgradera till en webbläsare som kan hantera JavaScript.

Integritetspolicy - Ward Wines

In English

Integritetspolicy

Riktlinjer avseende integritet och marknadsföring

 1. Allmänt

1.1 Denna policy avseende integritet och marknadsföring (”Integritetspolicy”) beskriver hur Ward Wines AB, Östermalmsgatan 87 D, 114 59 Stockholm, samlar in, använder och lagrar dina personuppgifter.

1.2 Integritetspolicyn gäller då Ward Wines behandlar personuppgifter i samband med att du anmäler dig till vår vinklubb/nyhetsbrev eller besöker vår webbplats.

1.3 Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning, EU:s dataskyddsförordning nr 2016/679 (GDPR).

 1. Vad är en personuppgift och vad är behandling av personuppgifter?

2.1  Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (d.v.s. tillsammans med andra uppgifter) kan kopplas till dig, t.ex. namn, bild, personnummer, IP-adress etc.

2.2. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller inte. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

 1. Personuppgiftsansvarig

3.1. Ward Wines AB, org.nr. 556505-5737 är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig integritetslagstiftning, inklusive GDPR.

4  Vilka personuppgifter behandlar vi om dig och i vilket syfte?

 • Nedan kan du läsa när Ward Wines behandlar dina personuppgifter. I varje avsnitt anges vilka personuppgifter som behandlas, vem som är mottagare av uppgifterna, ändamålen och den lagliga grunden för behandlingen samt lagringsperiod.
 • När du beställer produkter via vår webbplats

När du beställer vin via Ward Wines webbplats omdirigeras du till Systembolagets hemsida där du kan genomföra ditt köp. Läs mer om hur Systembolaget behandlar dina personuppgifter på www.systembolaget.se/om-personuppgifter/.

4.3 När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev och blir medlem i Ward Wines & Vänner

När du blir medlem i Ward Wines & Vänner och anmäler dig till vårt nyhetsbrev behandlar vi dina personuppgifter i form av din e-postadress. De personer som kan komma i kontakt med uppgifterna är huvudsakligen anställda som arbetar med att skicka ut nyhetsbreven och eventuella samarbetspartners. I de fall samarbetspartners sköter utskick av nyhetsbreven upprättas personuppgiftsbiträdesavtal med dessa. Se avsnitt 8 nedan om rutiner för detta. Förutom anställda och samarbetspartners hanteras e-postadresser av Mail Chimp. Se avsnitt 8.4 nedan om säkerhetsrutiner för detta. Om du väljer att avregistreras från nyhetsbrevet kommer e-postadersserna sparas av Mail Chimps för att säkerställa att Ward Wines inte skickar obeställd marknadsföring till dig  i framtiden.

Ändamålet med behandlingen är att informera dig om nyheter och erbjudanden och skicka inbjudningar till mässor och events samt säkerställa att obeställd marknadsföring inte skickas till personer som avregistrerats från nyhetsbreven. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna informera dig om våra nyheter och erbjudanden och säkerställa att obeställd marknadsföring inte skickas till personer som avregistrerats från nyhetsbreven. Detta berättigade intresse utgör en rättslig grund för oss att behandla dina personuppgifter. Vi har gjort bedömningen att vårt berättigade intresse av att kunna informera dig om våra nyheter och erbjudanden i och säkerställa att obeställd marknadsföring inte skickas till personer som avregistrerats från nyhetsbreven det här fallet väger tyngre än ditt intresse av skydd för dina personuppgifter..

4.4 När du kontaktar oss via e-post

När du kontaktar Ward Wines via e-post behandlar vi dina personuppgifter i form av ditt namn och din e-postadress. De personer som kan komma i kontakt med uppgifterna är anställda som har tillgång till inkorgen.

Ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter är att hantera det ärende som du kontaktar oss i t.ex. för frågor om våra produkter. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att kunna hantera din fråga på ett effektivt sätt. Detta berättigade intresse utgör en rättslig grund för oss att behandla dina personuppgifter. Vi har gjort bedömningen att vårt berättigade intresse av att kunna besvara dina frågor i det här fallet väger tyngre än ditt intresse av skydd för dina personuppgifter. Vi sparar dina personuppgifter i 24 månader.

 1. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

5.1 Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Ward Wines kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Ward Wines rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

 1. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?
 2. Ändring av integritetspolicy

7.1 Ward Wines har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. Ward Wines kommer att lägga upp den nya versionen på vår webbplats och kommer att med rimlig varsel underrätta dig vid ändringar av Integritetspolicyn om du har anmält dig till vårt nyhetsbrev och är medlem i Ward Wines & Vänner. Om du som medlem i Ward Wines & Vänner och inte godtar ändringarna har du rätt att säga upp ditt medlemskap innan den ändrade Integritetspolicyn träder ikraft. Du säger upp avtalet genom att kontakta Ward Wines [email protected].

 1. Skyddet av dina personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Ward Wines har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Exempelvis sparas alla uppgifter om kunder samt och medlemmar i en databas som är skyddad genom behörighetsstyrning och brandvägg.

 1. Dina rättigheter

9.1 Ward Wines ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

9.2 Ward Wines kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

 1. Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen. Begär regestierutradg genom att maila [email protected]
 2. Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.
 3. Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall; uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats, du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse, du invänder mot att dina personuppgifter används för direktmarknadsföringsändamål eller om personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.
 4. Begränsning av dina personuppgifter. Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. En begränsning kan göras av flera anledningar t.ex. om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi arbetar med att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. En annan situation kan vara om du har invänt mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort som laglig grund för ett ändamål. Då kan du begära begränsad behandling under den tid vi arbetar med att kontrollera huruvida våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen av att få uppgifterna raderade.
 5. Invändning mot viss typ av behandling. Du har alltid rätt att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning inklusive direktmarkandsföring. Om du invänder mot en sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk. Om du inte vill att behandlar dina personuppgifter för nyhetsbrevsutskick/vintips har du alltid rätt att invända mot sådan hantering genom att använda ”avsluta prenumeration” i nyhetsbrevet.
 6. Dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig. En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserat.
 1. Rätt att klaga till Datainspektionen. Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till datainspektionen: [email protected], Tel: 08-657 61 00.
 1. Cookies

När du besöker vår hemsida använder vi cookies, små textfiler som lagras på din dator för att förbättra din upplevelse. Vi sparar ingen information om dig.

 1. Kontaktinformation

11.1 Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

Ward Wines AB
Org nr. 556505-5737
Östermalmsgatan 87 D
114 59 Stockholm
Tel. 08-511 698 30
[email protected]

Ward Wines & VännerGå med i vår vinklubb Ward Wines & Vänner som ger dig inspirerande nyhetsbrev och vintips varje vecka – alldeles gratis!
gate-logo

Webbplatsen innehåller information om och marknadsföring av alkoholhaltiga drycker. Du måste ha fyllt 25 år för att besöka den. Du måste även godkänna att webbplatsen lagrar cookies på din enhet.

Läs mer om cookies
Den 1 juli 2011 förändrades lagen om elektronisk kommunikation (2003:389). Den innebär att du som besöker en webbplats aktivt kan behöva samtycka till att webbplatsen använder så kallade cookies, kakor. Vissa cookies är nödvändiga för att wardwines.se ska fungera och de har redan sparats temporärt på din dator och försvinner när du stänger din webbläsare. På denna webbplats används även cookies för att du som besökare ska få en bättre användarupplevelse. Du behöver därför tillåta lagring av cookies på din dator för att kunna använda webbplatsen på det sätt vi avsett.